Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Representació / Claustre Universitari

Claustre Universitari

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta.

El Claustre Universitari (CU) és elegit per un període de quatre anys. Cada any, durant la seva sessió ordinària, es renoven les vacants dels diferents col·lectius.


D'acord amb el Capítol 2, Secció 3 de l'Estatut de la UPC (2012) són funcions del Claustre Universitari:

  • Elaborar i aprovar, perquè siguin sotmesos a la ratificació dels organismes competents, els Estatuts de la Universitat i les seves modificacions.
  • Rebre l’informe anual de gestió del Consell de Govern i manifestar l’opinió que en té mitjançant un debat i una votació.
  • Conèixer la política i els programes que el rector o rectora i elConsell de Govern estableixen, i manifestar l’opinió que té sobre aquests.
  • Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobreproblemes que afecten la Universitat o el seu entorn.
  • Ser el principal òrgan de consulta de la comunitat universitària.
  • Fer propostes al Consell de Govern per a l’elaboració de la normativa interna de la Universitat.
  • Sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària al rector o rectora i als altres òrgans de govern, direcció o gestió, i expressar-ne l’opinió.
  • Ser informat de la creació, la supervisió, la modificació i la supressió de les unitats acadèmiques i les seves federacions.
  • Ser informat de la creació, la modificació i la supressió dels campus.
  • Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats que el Claustre Universitari defineixi.
  • Qualsevol altra funció d’acord amb les seves competències que li atribueixi la normativa de règim intern de la Universitat.

 

I també té el poder de convocar eleccions extraordinàries a Rector/a, tal i com ho especifica l'article 71 dels Estatuts de la UPC (2012)


Els actuals membres del Claustre Universitari són:

Membres del Claustre

 

Logotip CdE